Juraj Both - HACCP, prevádzkový poriadok deliaca čiara deliaca čiara
farebný stred

Odborná realizácia prevádzkového poriadku, plánu HACCP a hygienicko-sanitačného režimu

O nás

Sme poradensko-konzultačná spoločnosť, ktorá pôsobí viac ako 10 rokov na trhu. Pôsobíme najmä v Západoslovenskom kraji. Našou hlavnou prioritou je Vaša spokojnosť a bezpečnosť pri príprave pokrmov a nápojov.

Ponúkané služby:

 • Vypracovanie prevádzkového poriadku
 • Komplexné služby systému HACCP
 • Vypracovanie dokumentácie správnej výrobnej praxe (SVP)
 • Sanitačný program
 • Audit, verifikácia
 • Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti
 • Vypracovanie výkresu – pôdorysu (nákresu) dispozičného členenia resp. usporiadanie prevádzky t.j. všetky miestnosti vrátane pracovných miest, úsekov a umiestnenie jednotlivých strojnotechnologických zariadení, spotrebičov na tepelnú úpravu, chladiacich a mraziacich zariadení, pracovných stolov, všetkých úložných plôch, v umývacích zariadení na jednotlivých pracovných miest a v úsekoch. Farebné znázornenie šípkami príjem tovaru a jeho presun do skladov, zo skladov do kuchyne, pohyb pokrmov do reštaurácie, pohyb zamestnancov v prevádzke a pohyb odpadu.
 • Školenie pracovníkov vždy aktuálnou legislatívou v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, so zásadami správnej výrobnej praxe, s požiadavkami osobnej a prevádzkovej hygieny resp. pracovnými postupmi sanitácie, a pod.

Prevádzkový poriadok

Kto potrebuje prevádzkový poriadok

V zmysle platnej legislatívy, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie, v ktorom sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť sú povinné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie.

Zariadenia poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby, predaj a skladovania potravín môžu byť zriadené a prevádzkované so súhlasom orgánu verejného zdravia.

Čo ponúkame

Vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania, ubytovacieho zariadenia, kúpaliska, zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb) a zariadenia predškolských a školských prevádzok:

 • v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • v súlade s ust. Zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • v súlade s ust. Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
 • v súlade s ust. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Z.z. o hygiene potravín
 • v súlade s ust. Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 • v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259 z 18.06.2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 533/2007 z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • v súlade s ust. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308 z 1.10.2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 • v súlade s ust, nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Prečo je potrebné mať prevádzkový poriadok

Edipemiologickou závažnou činnosťou je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia nákazlivých chorôb.

Epidemiologicky závažné činnosti sú:

 • Práce pri manipulácii s požívatinami
 • Práce v úpravovniach vody
 • Práce pri obsluhe vodovodných zariadení
 • Pri výrobe kozmetických výrobkov, čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny
 • Práce s kontaktom ľudským telom : v prevádzkarniach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, v masážnych salónoch, tetovacích a piercingových štúdiách, saunách a soláriách, kúpaliskách, liečebných procedúrach, telesných aktivít a iné
 • Práce pri stravovaní detí v predškolských a školských zariadeniach, alebo pri zotavovacích akciách

Môžu ju vykonávať iba zdravotne a odborne spôsobilé osoby t.j. musia mať zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve a doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností - práce v potravinárstve.

Vypracovanie výkresu

Ponúkame vypracovanie výkresu – pôdorysu (nákresu) dispozičného členenia resp. usporiadanie prevádzky t.j. všetky miestnosti vrátane pracovných miest, úsekov a umiestnenie jednotlivých strojnotechnologických zariadení, spotrebičov na tepelnú úpravu, chladiacich a mraziacich zariadení, pracovných stolov, všetkých úložných plôch, v umývacích zariadení na jednotlivých pracovných miest a v úsekoch. Farebné znázornenie šípkami príjem tovaru a jeho presun do skladov, zo skladov do kuchyne, pohyb pokrmov do reštaurácie, pohyb zamestnancov v prevádzke a pohyb odpadu.

Školenie pracovníkov

Naše dlhoročné skúsenosti v danom obore nám umožňujú školenie vašich pracovníkov vždy aktuálnou legislatívou v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, so zásadami správnej výrobnej praxe, s požiadavkami osobnej a prevádzkovej hygieny resp. pracovnými postupmi sanitácie, a pod.

Poradenstvo

Milí zákazníci, využite naše dlhoročné vedomosti a schopnosti riešiť za Vás problémy v oblasti hygieny potravín a stravovania aj v maďarskom jazyku.

Môžeme sa stať súčasťou Vašej spoločnosti a prostredníctvom našich rád a odporúčaní Vám pomáhať pri zriadení potravinárskych a stravovacích zariadení a riešiť ďalšie pracovné situácie.

Uplatnenie zásad v správnej výrobnej praxe v praxi a plánu HACCP, ďalej v oblasti verifikácie plánu HACCP.

HACCP

Kto potrebuje hygienický režim

V zmysle platnej legislatívy, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú potravinárske zariadenie, výrobňu, baliareň, sklady a predajne potravín sú povinné vypracovať hygienicko - sanitačný režim a plán HACCP.

Čo ponúkame

Vypracovanie hygienického režimu a systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín - HACCP:

 • v súlade s ust. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Z.z. o hygiene potravín
 • v súlade s ust. Zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Vypracovanie výkresu

Ponúkame vypracovanie výkresu – pôdorysu (nákresu) dispozičného členenia resp. usporiadanie prevádzky t.j. všetky miestnosti vrátane pracovných miest, úsekov a umiestnenie jednotlivých strojnotechnologických zariadení, spotrebičov na tepelnú úpravu, chladiacich a mraziacich zariadení, pracovných stolov, všetkých úložných plôch, v umývacích zariadení na jednotlivých pracovných miest a v úsekoch. Farebné znázornenie šípkami príjem tovaru a jeho presun do skladov, zo skladov do kuchyne, pohyb pokrmov do reštaurácie, pohyb zamestnancov v prevádzke a pohyb odpadu.

Školenie pracovníkov

Naše dlhoročné skúsenosti v danom obore nám umožňujú školenie vašich pracovníkov vždy aktuálnou legislatívou v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín, so zásadami správnej výrobnej praxe, s požiadavkami osobnej a prevádzkovej hygieny resp. pracovnými postupmi sanitácie, a pod.

Poradenstvo

Milí zákazníci, využite naše dlhoročné vedomosti a schopnosti riešiť za Vás problémy v oblasti hygieny potravín a stravovania aj v maďarskom jazyku.

Môžeme sa stať súčasťou Vašej spoločnosti a prostredníctvom našich rád a odporúčaní Vám pomáhať pri zriadení potravinárskych a stravovacích zariadení a riešiť ďalšie pracovné situácie.

Uplatnenie zásad v správnej výrobnej praxe v praxi a plánu HACCP, ďalej v oblasti verifikácie plánu HACCP.

Kontakt

Juraj Both

Sídlo:Csermelyova 5, 929 01 Dunajská Streda
Email:juraj.both@centrum.sk
Telefón:031 /552 77 39
Mobil:0905 430 459
IČO:32325665

Zväčšiť mapu
deliaca čiara